Historia

Historia Zgromadzenia sięga XIX wieku, kiedy to na polecenie biskupa we Wrocławiu ks. Jan założył stowarzyszenie opiekujące się dziewczętami poszukującymi pracy, które często były narażone na przemoc i wyzysk.

Historia Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej sięga XIX wieku, kiedy to na polecenie biskupa we Wrocławiu ks. Jan Schneider założył stowarzyszenie opiekujące się dziewczętami poszukującymi pracy, które często były narażone na przemoc i wyzysk. Szerszym problemem towarzyszącym temu zjawisku było zagubienie się w sytuacji wielkomiejskiego chaosu, wyobcowanie ze środowiska rodzinnego oraz, co najboleśniejsze, uleganie pokusom osiągnięcia szybkiego zysku przez prostytucję. Inicjatywa ks. Schneidera stwarzała możliwość ucieczki i uzyskania pomocy w krytycznej sytuacji.

Oficjalne zatwierdzenie

Dn. 8 grudnia 1854r. ogłoszono dogmat o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny. W tym samym czasie Założyciel poświęcił stowarzyszenie nazywając je Stowarzyszeniem Najświętszej Maryi Panny, coteż, po zatwierdzeniu Konstytucji przez ówczesnego biskupa Wrocławia, przyjęto jako początek powstania Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej. W roku 1897 papież Leon XIII ostatecznie zatwierdził istniejącą Kongregację, przyznając jej prawa papieskie dekretem zwanym Decretum Laudis. Ostatecznego zapisu prawnego dokonał Papież Pius XI w 1932 r.

W ciągu swojej 150-letniej historii Zgromadzenie rozszerzyło zakres działania apostolskiego oraz objęło swoim zasięgiem nowe terytoria. Jesteśmy dla tych najsłabszych i tych zepchniętych na margines społeczny: staramy się chronić dziewczęta przed prostytucją i otaczamy opieką kobiety doświadczające przemocy. Chcemy także uczestniczyć w wychowaniu młodzieży, dlatego prowadzimy internaty i  bursy. Opieka nad chorymi i starszymi jest również przedmiotem naszego apostolstwa. Praca w szpitalach, domach starców, hospicjach oraz ośrodkach dla niepełnosprawnych jest ogromnym wyzwaniem, zwłaszcza dzisiaj, kiedy takich ludzi uważa się za bezużytecznych. Praca z dziećmi w przedszkolach, domach dziecka i katechizacja w szkole stawia przed nami szerokie pole oddziaływania na ich wychowanie, a młodzież może u nas otrzymać przygotowanie do pielęgnacji chorych.

Nie można też pominąć zaangażowania społecznego sióstr w doraźną pomoc bezdomnym. Kuchnie dla ubogich i pomoc emigrantom są także naszym wkładem w walkę z biedą. We wszystkich rodzajach działalności dużą wagę przywiązujemy do duszpasterstwa, jak np. nauki religii, rekolekcji itp.


Z Historii Zgromadzenia wydanej przez J. Martensa: Historia Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej 1945-1999 (w dwóch tomach) Streszczenie Kroniki w słowie i obrazie